Sayı : Haksen/2015-35 26.08.2015 Konu: 2015/8048 sayılı BKK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ...
Sivil yargıda görev yapan Mübaşirlerin 657 sayılı DMK uyarınca Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almakta olup, yürüttükleri görev bakımından asli ve süreli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabit katibi, şoför, vb. ) genel idare hizmetleri sınıfında bulunması gerektiği halde, yardımcı hizmetler sınıfında yer almaları, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, çalışma barışı ve motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir. 657...
“İŞVEREN” SENDİKASINDAN TÜİK 4/C’LİYE YENİ HAP Özelleştirmeden kamuya nakledilen 23 bin 4/C personeli 2015 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile; Bundan sonra her yıl sözleşme imzalama derdinden kurtulmuşken, Her yılbaşında çıkış-giriş kabusu görmekten kurtulmuşken, Yılda 12 ay kesintisiz çalışma hakkına kavuşmuşken Türkiye İstatistik Kurumundaki çalışan 2048 personel bu haklardan mahrum bırakılarak; Her yıl sözleşme yenileme ve çıkış-giriş kabusu görmeye, 11 ay...
Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) tarafından açılan davada Danıştay 5.Dairesi, memurlara verilen saatlik izinlerin yıllık izninden düşülemeyeceğine karar verdi. Büro Hak-Sen tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesindeki "Zorunlu hallerde kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir.İdari izinlerin toplam sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür" ibaresinin iptali için açılan davada Danıştay 5. Dairesi , yürütmenin...
Özelleştirilen kamu işletmelerindeki işçilerin 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerine ilişkin olarak 657 sayılı Yasanın 4/C fıkrasına; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar...
Bilindiği gibi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 657 sayılı Yasaya tabi kadrolu ve sözleşmeli personele kadro veya unvanlarına göre 500 TL ile 1.300 TL arasında değişen miktarlarda ek ödeme yapılmaktadır. Söz konusu ek ödemelerin kendilerine de yapılması için 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan pek çok personel farklı bölgelerdeki İdare Mahkemelerine davalar açmıştır. Bu davalara, konusu gereğince İdare...
1-Özelleştirme kapsamındaki kamu işletmelerindeki işçilerin 4/C'ye geçiş süresi ve süreci, 2-Halen özelleştirme kapsamında kamuya nakledilen 4/C statüsünde personelin çalışma usul ve esasları, 3- Türkiye İstatistik Kurumunda görev yapan 4/C personelin halen her yıl çıkış-giriş işleminin devam ettirilmesi, ve benzeri konularda sendikamız tarafından gerekli hukuki inceleme devam etmektedir. Bu konularda ortaya çıkan hak kayıplarının önlenmesi için tüm çalışanlara önderliğimiz sürecektir....
Özelleştirilen Kamu İşletmelerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre nakledilen personelle ilgili 2015 yılına ait Bakanlar Kurulu kararı 31.12.2014 günlü Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Bu karara göre; 1- Özelleştirilen kamu işletmelerinin devrinden itibaren satın alan özel sektör işverenince 2 yıl içinde sözleşmesi feshedilen işçiler de 4/C'li olabilecekler. 2- Halen 4/C maddesine göre çalışmakta olan personel ile bundan sonra...
2015 yılında Kamu Kurumlarında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırıalcak personele ilişkin Bakanlar Kurulu kararı imzaya sunulmuştur. Karar, Ocak-2015 ayının ilk günlerinde Resmi Gazetede yayımlanacaktır. ...
4/C ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) açmış olduğumuz davanın akıbeti hakkında yapmış olduğumuz Bilgi Edinme Başvurumuza cevap gelmiştir. Cevapta; Bilgi Edinme Başvurumuza daha önceden cevap yazıldığı, ancak tebligatın ulaşmaması nedeniyle yeniden cevap yazıldığı belirtilmiştir. AİHM'den gelen yazının incelenmesinde; Anayasa Mahkemesinin 4/C'ye ilişkin iptal başvurumuzun ret edilmesi sonucu Türkiye'deki iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle yaptığımız başvurunun incelendiği, ancak Anayasa Mahkemesi kararının iç hukuk yollarının...